2645071050 6974415953 Σωτήρω Νικιάνας, Λευκάδα ilias-manolitsis@hotmail.gr